Website Banner

 ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 089-0687588
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร ฝ้าย 082-9662214
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วนิช 089-1468234
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วาสนา 
085-1143953 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร พัชรินย์ 083-0687680
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร เหมา 083-0687677 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th
ชั้นวางสินค้าและชั้นวางของ

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น สีดำ 
2 Layer Black Knock Down Shelf


ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" -
 

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=18" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55"
-

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" -
  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น สีดำ
3 Layer Black Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น สีดำ

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 1,860 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 2,400 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา -


ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 3,300 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 3,540 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 3,860บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 4,180บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 4,550บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 4,750 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 5,090 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 5,240 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 5,540บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 5,750 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา -

  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th
  
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น สีดำ
4 Layer Black Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น สีดำและสีขาว


ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 4,340 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 4,930 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 5,520 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 5,990 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=84" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 6,250 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 6,950 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 7,500 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 7,710 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 7,710 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 9,360 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา -

  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
 
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น สีดำ
5 Layer Black Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น สีดำและสีขาว


ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84"
-

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 5,090 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา 5,520 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 6,510 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 7,090 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72"
ราคา 

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 7,090 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 8,490 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 8,790 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 8,990 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 9,350 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา -
 
ชั้นวางสินค้าและชั้นวางของ

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น สีขาว
2 Layer Black Knock Down Shelf 


ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 1,600 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 1,640 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 1,700 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 1,890 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 1,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 1,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 2,000 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 2,190 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 1,880 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 1,920 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 1,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 2,070 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 2,170 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 2,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 2,220 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 2,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 2,370 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 2,470 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 2,450 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 2,490 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 2,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 2,640 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 2,740 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 2,750 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 2,800 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 2,850 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 2,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 3,040 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 2,730 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=18" ราคา 2,500 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 2,770 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 2,820 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 2,920 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 3,020 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 3,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 3,070 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 3,130 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 3,220 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" 
ราคา 3,320 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 3,010 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 3,050 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 3,110 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 3,200 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 3,310 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 3,320 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 3,360 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 3,410 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 3,510 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 3,610 บาท
  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น สีขาว
3 Layer Black Knock Down Shelf

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น สีขาว

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 2,120 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 2,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 2,260 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 2,560 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 2,420 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 2,490 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 2,570 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 2,870 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 2,670 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 2,730 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 2,820 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 3,110 บาท


ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 2,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 2,600 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 2,680 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 2,830 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 2,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 2,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 2,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 2,990 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 3,130 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 3,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 3,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 3,150 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72" 
ราคา 3,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 3,380 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" 
ราคา 3,530 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 3,400บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 3,460บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 3,540บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 3,690 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 3,840บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 3,700 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 3,760 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 3,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 3,990 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 4,140 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 3,950 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 4,010 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 4,090 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 4,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" 
ราคา 4,390 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 3,820 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 3,880 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 3,960 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 4,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 4,260 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 4,120 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 4,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 4,260 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 4,400บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 4,560บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 4,370 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 4,430 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 4,510 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 4,650 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" 
ราคา 4,800 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 4,240 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 4,300บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 4,390 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 4,530 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 4,680 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 4,550 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 4,610บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 4,690 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 4,830 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 4,980 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 4,790 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 4,860 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 4,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 5,080 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 5,230 บาท

  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น สีขาว
4 Layer Black Knock Down Shelf

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น สีขาว


ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 2,650 บาท 
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 2,730 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 2,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 3,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 2,950 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 3,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 3,140 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 3,530 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 3,200 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 3,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 3,390 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 3,780 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา 3,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา 3,480 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา 3,590 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84"
 ราคา 3,980 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 3,200 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 3,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 3,390 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 3,580 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 3,790 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 3,510 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 3,590 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 3,700 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 3,890 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 4,090 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 3,750 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 3,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
 ราคา 3,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 4,130บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา 4,340 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา 3,950 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา 4,040 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84" ราคา 4,150 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา 4,340 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84" ราคา 4,540 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 4,350 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 4,430 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 4,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 4,730บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 4,930 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 4,650 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 4,730 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 4,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 5,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 5,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 4,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 4,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 5,090 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72"
 ราคา 5,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" ราคา 5,480 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=84" ราคา 5,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=84" ราคา 5,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=84" ราคา 5,290 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=84" ราคา 5,480 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=84" ราคา 5,680 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 4,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 4,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 5,090 บาท
ชั้นวางของหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 5,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 5,490 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 5,210 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 5,290 บาท
ชั้นวางของหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 5,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 5,590 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 5,790 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 5,460 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 5,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 5,640 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 5,830 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา 6,040 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา 5,650 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา 5,740 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา 5,850 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา 6,040 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84" ราคา 6,240 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 5,470 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 5,560 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 5,660 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 5,860 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 6,060 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 5,780 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 5,860 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 5,970 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 6,160 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 6,360 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 6,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 6,110 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 6,220 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 6,410 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 6,610 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา 6,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา 6,310 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา 6,420 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา 6,610 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา 6,810 บาท

  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
 
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น สีขาว
5 Layer Black Knock Down Shelf

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น สีขาว 


ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 3,170 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 3,270 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 3,590 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 3,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 3470 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 3,570 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 3,700 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 4,200 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 3,720 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 3,820 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 3,960 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 4,450 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา 3,920 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา 4,020 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา 4,160 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84" 
ราคา 4,650 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 3,870 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 3,970 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 4,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 4,340 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 4,600 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 4,170 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 4,270 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 4,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 4,640 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 4,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 4,420 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 4,520 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72" 
ราคา 4,660 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 4,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา 5,150 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา 4,620 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา 4,720 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84" 
ราคา 4,860 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา 5,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84" 
ราคา 5,350 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 5,290 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 5,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 5,530 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 5,770 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 6,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 5,600 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 5,698 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 5,830 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 6,070 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 6,330 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 5,850 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 5,950 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 6,080 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 6,320 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" 
ราคา 6,590 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 5,990 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 6,090 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 6,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 6,470 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 6,720 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 6,290 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 6,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 6,530 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 6,770 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 7,020 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 6,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 6,640 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 6,780 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 7,020 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา 7,270 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา 6,740 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา 6,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา 6,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา 7,220 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84" 
ราคา 7,470 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 6,710 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 6,810 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 6,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 7,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 7,440 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 7,010 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 7,110 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 7,250 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 7,480 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 7,740 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 7,260 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 7,360 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 7,500 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 7,730 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 7,990 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา 7,460 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา 7,560 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา 7,700 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา 7,930 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา 8,190 บาท
 ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 089-0687588
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร ฝ้าย 082-9662214
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วนิช 089-1468234
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วาสนา  
085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร พัชรินย์ 083-0687680
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร เหมา 083-0687677
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th 

  
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส
Stainless Knock Down Shelf
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 2 ชั้น
2 Layer Stainless Knock Down Shelf

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากสแตนเลสขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราสวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 2 ชั้น

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 6,670 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 7,010 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 7,090 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 8,140 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 7,520 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 7,860 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 7,940 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55"
ราคา 8,990 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 8,160 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 8,500 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 8,580 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 8,950 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 9,630 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 9,010 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 9,350 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 9,430 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 9,800 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55"
ราคา 10,480 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 11,100 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 11,440 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 11,510 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 11,890 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 12,570 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 11,950 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 12,290 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 12,360 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 12,740 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55"
ราคา 13,420 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 12,590 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 12,930 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 13,000 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 13,380 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36"
ราคา 14,060 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 13,440 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 13,780 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 13,850 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 14,230 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55"
ราคา 14,910 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 14,470 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 14,880 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 14,880 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 15,250 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 15,930 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 15,310 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 15,650 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 15,730 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 16,100 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 16,780 บาท
  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 3 ชั้น
3 Layer Stainless Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากสแตนเลสขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราสวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 3 ชั้น

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 9,290 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 9,800 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 9,910 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 11,490 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 10,140 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 10,650 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 10,760 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 12,340 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 10,720 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 11,230 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72"
ราคา 11,340 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 12,930บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 11,520 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 12,030 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 12,140 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 12,710 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 13,730 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 12,370 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 12,880 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 13,000 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 13,560 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 14,580 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 12,960 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 13,470 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา 13,580 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 14,140 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72"
ราคา 15,160 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 15,930 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 16,440 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 16,550 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 17,110 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 18,130 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 16,780 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 17,290 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 17,400 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 17,960 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 18,980 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 17,360 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 17,870 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 17,990 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 18,550 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72"
ราคา 19,570บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 18,160 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 18,670 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 18,790 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 19,350 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 20,370 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 19,010 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 19,520 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 19,640 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 20,200บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55"
ราคา 21,220 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 19,600 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 20,110 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 20,220 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 20,780 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72"
ราคา 21,800 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 20,980 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 21,490 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 21,600 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 22,160 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 23,180 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 21,830 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 22,340 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 22,450 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 23,010 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 24,030 บาท"
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 22,410 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 22,920 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 23,040 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 23,600 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 24,620 บาท
  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

   
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น
4 Layer Stainless Knock Down Shelf
  - ชั้นวางสินค้าของเราทำจากสแตนเลสขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราสวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 11,910 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 12,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 12,740 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 14,840 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 12,760 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 13,440 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 13,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 15,700 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 13,340 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 14,020 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 14,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 16,280 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา 17,150 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา 17,830 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา 17,980 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84" ราคา 20,090 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 14,890 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 15,570บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 15,720 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 16,460 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 17,820 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 15,740 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 16,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 16,570 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 17,310 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 18,670 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 16,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 17,000 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72" ราคา 17,150 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 17,900 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา 19,260 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา 20,130บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา 20,810 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84"
ราคา 20,960 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา 21,710 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84" ราคา 23,070 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 20,760 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 21,440 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 21,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 22,340 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 23,670 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 21,610 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 22,290 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 22,440 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 23,190 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 24,550 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 22,200 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 22,880 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 23,030 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 23,770 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" ราคา 25,130 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=84" ราคา 26,000 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=84" ราคา 26,790 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=84" ราคา 26,840 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=84" ราคา 27,580 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=84" ราคา 28,940 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 23,740 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 24,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 24,570 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 25,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 26,680 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 24,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 25,270 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 25,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 26,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 27,530 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 25,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 25,850 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 26,000 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 26,750 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา 28,110 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา 28,990 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา 29,670 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา 29,820 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา 30,560 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84" ราคา 31,920 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 27,490 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 28,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 28,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 29,070 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 30,430 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 28,340 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 29,020 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 29,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 29,920 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 31,280 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 28,930 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 29,610 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 29,760 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 30,500 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 31,870 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา 32,740 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา 33,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา 33,570 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา 34,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา 35,680 บาท

  
 
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น
5 Layer Stainless Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากสแตนเลสขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราสวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 14,530 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 15,380 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 15,560 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 18,200 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 15,380 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 16,230 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 16,410 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 19,050 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 15,960 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 16,810 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 16,700 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 19,630 บาท